top of page

Generelle vilkår for deltagelse på Fjellboms' turer og kurs

Generelle vilkår for deltakelse på Fjellboms' turer og kurs i Norge.  Fjellboms (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.9.2009. All aktivitet er underlagt Produktkontrolloven  som trådte i kraft 11.juni 1976. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene.

 

Villkårene er oppdatert 01.09.2019.


 

1. Påmelding


Turene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.  Ved påmelding må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.

 

2. Avtale/dokumenter


Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
- Turbeskrivelsen på fjellboms.no eller linkede nettsider med fakta og opplysninger om turen og  "Generelle vilkår for deltakelse på Fjellboms' turer og kurs".
- Spesielle presiseringer eller avtaler gjort gjennom e-post-korrespondanse.
- Ordrebekreftelse og/eller faktura med innbetalingsinformasjon.

3. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på fjellboms.no eller linkede sider. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling


Ved påmelding får deltakeren tilsendt et bestillingssammendrag med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen.

5. Endring av bestilling

 

5.1 Bytte av tur
Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

5.2 Endringer på en bestilling
Endringer på en bestilling (for eksempel reisevei, tillegg/fradrag, etc.) der bestillingssammendrag er sendt ut,  kan medføre at det blir lagt til kr 300,- i administrasjonsgebyr.

6. Forsikringer


Fjellboms vil understreke at deltakelse på arrangørens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse

 

Fjellboms kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 500,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke.

7.1 Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse
Fjellboms må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 30 dager før avreise: Et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr deltaker blir krevd av bestiller, eller det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 30-15 dager før avreise: arrangøren beholder 10% av turens totalsum eller sender regning på 10% av arrangementets totalsum.
• 14-4 virkedager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 3-0 virkedager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Ved avbestilling av arrangementer med totalbeløp under kr 3.000,-,  beholder arrangør uansett et adm.gebyr på kr 300 pr deltaker.

7.2 Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse 
Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette Fjellboms om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. Fjellboms skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren.

7.2.1 Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer
a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller
b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).
7.2.2 Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet.
Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves.

8. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Fjellboms ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager.

9. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på guide/instruktør eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne 
- senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og 
- senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre. 
Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, med unntak av force majeure og vanskelige værforhold, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

10.1 Endringer av arrangementet før turstart

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av arrangementet defineres ikke som «vesentlige endringer». 

10.2 Endringer underveis på turen

Turleder kan gjøre endringer eller avslutte turen på grunn av force majeure, skade på turleder, ulykke eller lignende. Ved avsluttet tur får deltakerne refundert den ubenyttede delen av turpakken.  Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

Turleder gjør sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i fjellet. Det gis ikke refusjon av turprisen ved slike endringer.

11. Deltakernes ansvar


Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

​​​​​​​Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyret alle deltakere må ha med.

12. Klager


Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til Fjellboms så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering


Informasjonen i turbeskrivelsene er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på turer og kurs arrangert av Fjellboms kan man bli tatt bilde av enten av turleder/guide/instruktør eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til Fjellboms' egne publikasjoner eller på våre nettsider og sosiale medier. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen/kurset starter.

14. Deling av e-post til deltakerne

På enkelte turer og kurs hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, eller av andre praktiske grunner kan ha behov for direkte kontakt, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

15. Særskilte villkår på risikoaktiviteter

Deltagerne må være klar over at enkelte aktiviteter, som for eksempel packrafting og klatring, går under definisjonen risikoaktivtet. Det anbefales at deltagerne skaffer seg en forsikring som dekker dette.

På våre aktiviteter plikter deltagerne å etterkomme alle sikkerhetsmessige føringer fra guide/instruktør. Ved avvik fra dette kan turen avbrytes og deltager bortvises uten at noen refusjon gis.

Skulle skade oppstå på utstyret som et resultat av uvettig bruk, kan kunden holdes erstatningspliktig, og det gis ikke refusjon for avbrutt tur.

IMG_20210918_122507.jpg
DJI_0029.JPG
bottom of page